Магадлан итгэмжлэгдсэн ахмадын Амралт, рашаан, сувилалд 338 ахмад хамрууллаа.