Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран эрүүл мэндийн үзлэгт 1025 ахмад хамрууллаа.

Магадлан итгэмжлэгдсэн ахмадын Амралт, рашаан, сувилалд 338 ахмад хамрууллаа.