Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын сургалт зохион байгуулагдлаа.

“Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын

 

сургалтыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-03-ний өдөр Цэцэрлэгийн багш нар болон өрхийн эмнэлэгийн нийгмийн ажилчдын дунд зохион байгуулж, 70 хүн хамрагдлаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 053 дугаар зарлиг, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/161 тоот захирамжийн хүрээнд “Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” үзлэгийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 05 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна.

ББЧТТ сорил үзлэгт идэвхтэй хамрагдана уу.

Сонгинохайрхан Спорт Хороо-н зураг.

Сонгинохайрхан Спорт Хороо-н зураг.

Сонгинохайрхан Спорт Хороо-н зураг.

Сонгинохайрхан Спорт Хороо-н зураг.