How to create simple cool paging with PHP and CSS
<

able align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0">

. Дахин авах маягт /Дүүргийн бүртгэлийн хэлтсээс авна/                                                                . Мөнгө тушаасан баримт

Иргэний цахим үнэмлэхний үнэ 15000 төгрөг

Банк- Голомт банк Данс 1165004534

Тэмдэгтийн хураамж 3300

Банк- Улаанбаатар хотын банк

2601025962

Торгууль Данс 2611009483 Улаанбаатар банк

 


 

 

 

 

 • Тєрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэх
 • Монгол улсын харьяат болсон сэргээсэн тохиолдолд тус улсын харьяат болсон тухай Монгол Улсын Ерєнхийлєгчийн зарлиг
 • Үлйчилгээний үнэ -18300 /15000 төгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, 3300 төг тэмдэгтийн  хураамжийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана


 

 

 

 • Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • 16 ба түүнээс дээш насны хүүхэдтэй бол тэдгээрийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Гэр бүлтэй бол гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Өргөдөл
 • ЦЕГ-ын тодорхойлолт
 • Харьяа дїїргийн татварын хэлтсийн тодорхойлол
 • Өмнө нь овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрээ өөрчилж байсан эсэх талаар иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • 0-16 насны хүүхдийн нэрийг өөрчлөхөд:
 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан хүсэлт
 • Эцэг /эх/-ийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл /шүүхээр хүүхдийн тэтгэлэг тогтоогдсон тохиолдолд
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Оршин суугаа дїїргийн Засаг даргын захирамж  гарсаны дараа бүртгэл тухайн сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.


 

 • Төрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрсөн өргөдөл
 • Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
 • Үрчлэн авагч болон  үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний їнэмлэх
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 7-оос дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл
 • Үрчлэн авагч талын эрүүл мэндийн шинжилгээ /дох, сэтгэц, сүрьеэ/
 • Үрчлэн авагч талын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Үрчлүүлэгч болон үрчлэгч талын эцэг эх өөрсдийн биеээр байна
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Өөрийн оршин суугаа дїїргийн Засаг даргын захирамж гарсаны дараа хүүхдийн эцэг, эх єєрийн биеэр  сум, дүүргийнхээ улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.


 • Шүүхийн шийдвэр
 • Эцэг, эх хамтран гаргасан өргөдөл
 • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх
 • Хүүхдийн тєрсний гэрчилгээ, төрсний бүртгэлийн лавлагаа 7-оос дээш насны хүүхдийн өргөдөл
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Хүүхдийн эцэг, эх өөрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.< Өмнөх 1 2 3 ... Дараагийн > 

(Бүгд 11 мэдээ)