How to create simple cool paging with PHP and CSS

 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл / өргөдөлд хэдэн онд хэн барьж, бий болгосон, одоо  хэдэн хүний хамтын өмч болох, эд хөрөнгийн байршил, хаяг, хэмжээ, үнийг өмчлөгчөөрөө тодорхой бичиж, бүх өмчлөгчид гарын үсгээ зурж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна /
 2. Хороо /баг/-ны Засаг даргаас олгосон ам бүл, хаягийн тодорхойлолт /эх хувь/
 3. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, эсхүл газар өмчлүүлэх шийдвэр, хянан баталгааны дүгнэлт /хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 4. Кадастрын зураг /эх хувь/
 5. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар  /хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 1. Хашаа  байшин, хувийн сууцыг 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг /А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс  дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
 2. Хашаа байшин, хувийн сууцны план зураг
 3. Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож, Нийслэлийн татварын албаны дансанд тушаасан баримт
 4. Мэдүүлэг бөглөнө.


ГАЗАР ӨМЧЛӨХ Э

ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХЭЭ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЖ, БАТАЛГААЖУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЖ ӨГӨХ БАРИМТ БИЧГҮҮД:

 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл (өргөдөлд тухайн газрын байршил, хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж бүх өмчлөгчид гарын үсгээ зурж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 2. Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр/эх хувь/
 3. Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар /хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 4. Кадастрын зураг /эх хувь/
 5. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /хуулбарыг  нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
 6. Мэдүүлэг бөглөнө.