ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

  • Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай өргөдөл
  • Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах / УБЕГ-ын ИБА-аас /
  • Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх
  • өмнө нь гэрлэж, гэр бүл цуцалсан бол гэрлэлт цуцлалтын гэрчилгээ
  • Иргэний баримтын архивын лавлагаа./Гэрлэлт цуцалснаас хойш гэрлээгүй тухай/
  • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргуулах /дох,сэтгэц, сїрьеэ /
  • Гэрчилгээний үнэ 2500

 

Гэрлэлт бїртгүүлж буй хосууд өөрийн биеээр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.