ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

 

  • Төрсөн эцэг, эхийн зөвшөөрсөн өргөдөл
  • Үрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн өргөдөл
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
  • Үрчлэн авагч болон  үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний їнэмлэх
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 7-оос дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл
  • Үрчлэн авагч талын эрүүл мэндийн шинжилгээ /дох, сэтгэц, сүрьеэ/
  • Үрчлэн авагч талын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
  • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
  • Үрчлүүлэгч болон үрчлэгч талын эцэг эх өөрсдийн биеээр байна
  • Гэрчилгээний үнэ 2500

Өөрийн оршин суугаа дїїргийн Засаг даргын захирамж гарсаны дараа хүүхдийн эцэг, эх єєрийн биеэр  сум, дүүргийнхээ улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.