How to create simple cool paging with PHP and CSS

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 399, 340 дүгээр тогтоолын 5.1-д заасны дагуу гамшгийн аюулын үед  дадлага сургуулийг 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16:00 цагт зохион байгууллаа.


Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга, Дотоод аудитын албаны даргын хамтран баталсан 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Сонгинохайрхан амралт цогцолборын 2015-2016 оны санхүүгийн баримтад аудитын шалгалт эхлэж байна.

 


Сангийн сайдын 2017 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэсийн үйл ажиллагааны шалгалтыг Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ш.Болормаа, Х.Ариунаа

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэсийн үйл ажиллагааны шалгалтыг Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Ариунаа, М.Гүнчинсүрэн нар гүйцэтгэж байна.


ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН БАГЦАД ХАРЬЯАЛАГДАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД 2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ДОТООД АУДИТЫН ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.
< Өмнөх ... 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... Дараагийн > 

(Бүгд 107 мэдээ)