Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах талаар

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТАЛААР

1.Эрх зүйн үндэслэлүүд:

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулинд Аж ахуй ннэгж байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах талаар дараахь заалтууд байдаг.

6 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэнэрх

6.4заалт: Аж ахуйн нэгж,байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хянал тшалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмыгЗасгийн газар тогтооно.

7 дугаар зүйл.Яам,

Агентлаг болон Засгийн газраас байгуулдаг төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

7.2 заалт: Засгийн газраас тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн харьяа байгууллага ,аж ахуйн нэгж өөрийн аппаратад дотоодын хяналт шалгалты гзохион байгуулах журмыг баталж мөрдүүлнэ.

8 дугаарзүйл.Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргын тусгай бүрэн эрх

8.2.1заалт:  Засгийн  газраас  тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн өөрийн болон доод шатны Засаг даргын ажлын алба, харьяа байгууллага ,аж ахуйн нэгжид дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмыг баталж мөрдүүлэх.

Сум дүүргийн Засагдаргын тусгай бүрэн эрх

8.3.1 заалт:  Хууль тогтоомж ,Ерөнхиилөгчийн зарлиг, Засгийн газар ,түүний байгуулла      гын болон ИТХ-ын шийдвэрийн биелэлтийг хангахталаар зохиож байгааа жил ,түүний явц, үр дүнгийн тухай нутаг дэвсгэртээ оршдог байгууллага аж ахуйн нэгжийн эрх баригчдын мэдээллийг сонсож,илтгэл сонсголыг хэлэлцэн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулна.

2. Дагаж мөрдөх тогтоол, журам

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны11 дугээр сарын 09-ний өдрийн 311 тогтоолоор батлагдсан“Аж ахүйн нэгж ,байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”.

3. Журмын ерөнхий зүйл:

1.1 заалт.   Журмын зорилго нь аж ахуйн нэгж ,байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2 заалт.    Төрийн хяналт шалгалтанд хамрагдах өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж  ,байгууллага энэ Ñ…Ò¯Ò¯ журмыг дагаж мөрдөнө.

- Төрийн өмчийн бүх сургууль цэцэрлэг

-  Өрхийн эмнэлэг /ӨЭМТ/

-Хувийн цэцэрлэг  сургууль. /Төрийн  ажил үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр хийдэг/

-  Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага

                   -   Төрийн өмчит эмнэлэг

                   -  Төр захиргааны байгууллагууд

1.3 заалт:  Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ Ñ…Ò¯Ò¯ журамд нийцүүлэн өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон“Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-тай байна.

4.  Журмыг хэн батлахвэ?

Яам агентлаг түүний харьяа байгууллагуудад дагаж мөрдөх журмыг–Монгол Улсын сайд Өөрийн болон доод шатны Засаг даргын ажлын алба,   Ñ…арьяа байгууллага , аж ахуйн нэгжид дагаж мөрдөх журмыг                                                                                - Аймаг ,Нийслэлийн Засаг дарга

Бусад бүх байгууллагуудад-  Тухайн байгууллага аж ахуйн нэгж Ó©Ó©Ñ€Ó©Ó© баталж мөрдөнө.

5.  Аж ахуйн нэгж байгууллага журам боловсруулахдаа юу үндэслэх вэ?

Аж ахуйн нэгж байгууллага нь дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа энэ хүү нийтлэг журам болон Монгол улсын хууль тогтоомж ,Ерөнхиилөгчийн зарлиг ,Засгийн газар ,эрх бүхий байгууллага ,албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг удирдлага болгоно.

Анхаарах:  ААНБ-ын үйл ажиллагаанд дотоод аудит ,хяналт шинжилгээ, үнэлгээ /мониторинг/ хийхэд энэ Ñ…Ò¯Ò¯ нийтлэг журам хамаарахгүй.

6.Дотоод хяналт шалгалтын зарчим

Дотоод хяналт шалгалт нь хууль дээдлэх ,хараат бус ,илтод, шударга , бодитой хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчимд тулгуурлана.

7. Дотоод хяналт шалгалтын зорилго

Дотоод хяналт шалгалтын зорилго нь ААНБ-ын үйл ажиллагаа үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бараа бүтээгдэхүүн, үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээ нь хууль тогтоомж ,Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, эрх бүхий бусад байгууллага ,албан  тушаалтны болон өөрийн гаргасан шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд  ААНБ-ын хэмжээнд хяналт тавьж илэрсэн зөрчил , дутагдлыг арилгах ,гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхэд чиглэнэ.

8.  Дотоод хяналтын хамрах хүрээ.

Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж , төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамруулсан байвал зохино.

9. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж , ажилтан

Үүрэг:

11. Дотоод хяналт шалгалтыг явуулах чиглэлүүд

12.  Хариуцлага тооцох

Тав. Шалгалтын явцад хийгдэх ажил

Зургаа. Шалгалтындүнгаргах.

Шалгалтын дүнг ...оны .. р сарын ...ны өдөр байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж холбогдох шийдвэрийг гаргуулна. Дотоод хяналт хийсэн ажлын хэсэг зөвлөлийн хурлаар сайн, хангалтгүй ажилласан ажилтнуудад сайшаал , хариуцлага тооцуулах саналыг оруулахаас гадна

Цаашид яаж ажиллах саналыг оруулах нь зүйтэй.

 

Шалгалт хийсэн ажлын тайлан , холбогдох баримт бичиг ,фото зураг ,хүмүүстэй хийсэн ярилцлага, саналхүсэлт, зэргийг албажуулан хавсаргах хэрэгтэй.

... РСУРГУУЛЬ /ЦЭЦЭРЛЭГ/-ИЙН 2018 ОНЫ

ДОТООДХЯНАЛТЫНАЖЛЫНТӨЛӨВЛӨГӨӨ         /Төсөл/

 

Монгол улсын засгийн газар, БСШУС-ын яам, Нийслэл дүүргийн Засаг дарга,  Ð±Ð°Ð¹Ð³ÑƒÑƒÐ»Ð»Ð°Ð³Ñ‹Ð½ хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Нийслэлийн Боловсролын газар болон Дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний үүргийг ханган биелүүлэх, дотоод нөөц бололцоог илрүүлэн ажиллахад төлөвлөгөөний зорилго оршно.

 

 

д/д

 

Төлөвлөгдсөн ажил

 

Хугацаа

 

 

Хүрэх үр дүн

1

2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөө,Дотоод хяналтын ажлын хэсгийн ахлагч,бүрэлдхүүнийг хамт олноор хэлэлцэн тушаалаар батлах

 

2017 оны 12- сард

 

2

Байгууллагын уурын зуухны хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуй орчны нөлөөлөл, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэнд хяналт тавих

 

2018 оны 1-рулиралд

Дүнг удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлснээр хуулийн хэрэгжилт сайжирна.

3.

Эцэг эхийн хандив, ТББ-ын тусламжаар ирсэн болон бий болсон хөрөнгө,тоног төхөөрөмжийн тоологохийх,нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гадна талбайн хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх

 

2018 оны 2-рулиралд

 

Хөрөнгийн ашиглалт чанар байдал сайжирна.

4.

Ажил үйлчилгээний чанар байдал сэтгэл ханамжинд хяналт хийх

2018 оны3-рулирал

Ажлын харицлага сайжирна.

5

Спорт заалны ашиглалт,номын сангийн хүртээмж, цайны газрын эрүүл ахуйн нөхцөл байдал зэрэгт хяналт хийх

 

2018 оны 4-рулирал

 

Аливаа эрсдэл багасна.

Гэх мэт ажлуудыг өөрийн байгууллагын ажлын онцлог чиглэлүүдийг харгалзан төлөвлөж болох юм.

Салбар нэгж олонтой төрийн өмчит төсвийн байгууллага болон Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газарт бие даасан дотоод хяналтын ажилтанг холбогдох байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэндээр батлагдсан төсөвтөө багтаан ажиллуулах.