Явцын аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн зарим байгууллагуудад төлөвлөгөөт явцын аудитыг Дотоод аудитын албаны даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ний өдрийн У-2018/08 дугаар удирдамжийн хүрээнд  Дүүргийн 48, 110 дугаар цэцэрлэг, Албан бус насан туршийн боловсролын төв, 107 дугаар сургууль, Гурван цүүр өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаарх санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийж гүйцэтгэлээ.