Зөвлөн туслах ажил зохион байгуулах тухай

Сонгинохайрхан дүүргийн төсвийн зарим байгууллагуудын удирдлага, санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудад зөвлөн туслах ажлыг 2018 оны 10 дугаар сарын 03-19-ний өдрүүдэд тухайн байгуулага дээр бүс хариуцсан аудиторууд очиж зохион байгуулна.