Төлөвлөгөөт шалгалт хйигдэж байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бөгөөд дүүргийн Засаг даргын баталсан 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу,  Албаны даргын 2018 оны № У-2018/19 дугаар удирдамжийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв-ОНӨААТҮГ, Тохижилт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ-ОНӨААТҮГазруудад санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдэж байна.