Дүүргийн Засаг даргын А/559 дугаар захирамжаар байгуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 2018 оны ажлын үр дүнгээ шалгууллаа