Засгийн газрын тусгай сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийгдэж байна.

Монгол Улсын Сангийн сайдын баталсан 2019 оны1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн удирдамж, Дотоод аудитын албаны даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 21-ны өдрийн баталсан № У-2019/01 дүгээр удирдамжийн дагуу тус албаны 6 аудитор Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Засгийн газрын тусгай сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байна.