Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажилд аудит хийгдэж байна.

Тус албаны 2019 оны төлөвлөгөөт шалгалтын дагуу албаны даргын 2019 оны №У-2019/15 дугаар удирдамжийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажилд аудит хийгдэж байна.