Дотоод аудитын албанаас санхүү бүртгэлийн болон дотоод хяналтын нэгжийн ажилтнуудад зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулж байна.

style="text-align: justify;"> Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын албаны даргын 2021 оны А/21 дүгээр тушаалын дагуу засаглал, эрсдэлийн удирдлага, санхүү, аж ахуйн болон дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт, зөвлөгөө өгөх замаар байгууллагын дотоод хяналтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор Толгойт, Баянхошуу, Төв, Өнөр бүсийн 78-н сургууль, цэцэрлэгүүдийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад зөвлөн туслах ажлыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-наас 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.