Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

                                                                                               Ð•Ñ€Ó©Ð½Ñ…ий боловсролын сургуулийн                                                                                                                  ÐµÑ€Ó©Ð½Ñ…ий менежер, нягтлан бодогч нарт

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын албаны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын  санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн аудитаар дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллаагүйн улмаас зөрчлийн нилээдгүй хувийг дараахь зөрчлүүд эзэлж байна.Үүнд:

1.    Боловсролын байгууллагад ажилласан жил хүрээгүй байхад 25 жил ажилласнаар тооцож нягтлан бодогч, нярав нарт эрх зүйн үндэслэлгүйгээр  12-36 сарын тэтгэмж олгосон, улсад ажилласан хугацааг нотлох баримт материал дутуу, тэтгэвэрт гарсан ажиллагсдын мөнгийг олгохдоо нотлох баримт болох тэтгэмж авсан иргэдийн нийгмийн даатгалын дэвтэр, хөдөлмөрийн дэвтрийн баталгаажсан хуулбар, тэтгэмж хүссэн өргөдөл зэрэг анхан шатны баримтууудыг санхүүгийн баримтанд хавсаргаагүй, өндөр насны тэтгэвэрт гарсан хүнийг ажилд эргүүлэн томилж урьд ажиллаж байсан үеийн цалинг нь хэвээр олгосон байна. Энэ нь Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.2, 43.1.4 дэхь заалт, 43.5 дэхь заалт, 43.1.7 дэхь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6,4,1 дэхь заалтуудыг зөрчиж байна.

2.    Төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө худалдан авахдаа эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл аваагүй,хандиваар авсан хөрөнгийг зохих газрын зөвшөөрөлгүй данс бүртгэлд тусгасан .нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.3 дахь заалт, 30 дугаар зүйлийн 30.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугар тогтоолыг зөрчиж байна.

3.    Анхан шатны баримтгүй ажил гүйлгээг данс бүртгэлд тусгасан, хүчин төгөлдөр бус баримтаар ажил гүйлгээг бүртгэсэн нь НББ-ийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэхь заалт, 7.7 дахь заалтыг зөрчсөн.

4.    Байгууллагын нягтлан бодогчийн үндсэн үүрэгт ажил байтал эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр балансын урамшуулалт цалинг олгож байна. Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь заалт, 13.2 дахь заалт, 19.1.2 дахь заалтуудыг зөрчиж байна.

5.    Багш, ажилчдын амралтын цалинг бодож олгохдоо дундаж цалин хөлсөнд унаа, хоолны  Ð¼Ó©Ð½Ð³Ð¸Ð¹Ð³ оруулж тооцсон ньХөдөлмөрийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь заалт, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 55 дугаар тушаалыг зөрчсөн байна.

Иймд ерөнхий боловсролын сургуулийн дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж буй нэгж ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаашид анхаарч ажиллах зарим асуудлын талаар дараахь зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1.    Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 311 дүгээр тогтоолын дагуу дотоод хяналтын журмыг мөрдөж, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулах

2.    Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох үеийн тэтгэмжийг Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.2, 43.1.4 дэхь заалт, 43.5 дэхь заалт, 43.1.7 дэхь заалтын хүрээнд Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6,4,1 дэхь заалт,  16,5,5 дахь заалтыг хэрэгжүүлж олгох

3.    Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь заалт, 13.2 дахь заалт, 19.1.2 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэх

4.    Төсвийн зардлуудыг үндэслэлтэй төлөвлөж, бодит байдлаар төсөв дутагдаж буй зардлуудад дүн шинжилгээ хийж, төсвийн төсөл хүргүүлэхдээ үндэслэлтэй тооцож батлуулах

5.    Санхүүгийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг “Шилэн дансны хууль”-ийн дагуу олон нийтэд тогтмол мэдээлэх

 

 

Дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн

дарга, нягтлан бодогч нарт

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын албаны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдийн  ÑÐ°Ð½Ñ…үүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн аудитаар илэрсэн  Ð·Ó©Ñ€Ñ‡Ð»Ð¸Ð¹Ð½ нилээдгүй хувийг дараахь зөрчлүүд эзэлж байна.Үүнд:

1.    Арилжааны банкнаас зарлагын гүйлгээ гаргахдаа нэгдүгээр гарын үсэг зурж буй эрх бүхий албан тушаалтан мөнгийг бэлнээр авч кассын орлогын ордероор няравт хүлээлгэн өгч байгаа нь хөрөнгийн бүртгэлээр тавих хяналтыг сулруулж байна. Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.2  дахь заалтуудыг зөрчсөн.

2.    Бэлэн бусаар хоорондын тооцоогоор хийж болох гүйлгээнүүдийг бэлнээр хийсэн байна.Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16,5,2 дахь заалтыг зөрчсөн.

3.    Эрх бүхий албан тушаалтны тушаал шийдвэргүй, анхан шатны баримтгүйгээр хөрөнгийг зарцуулсан байна. Нягтлан бодох бүртгэлийн  тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэхь заалт, 7.7 дахь заалтыг зөрчсөн.

4.    Хэвтэх бичиг, магадлагаа, нярай хүүхдийн зөвлөмжийн ном, жирэмсэн эхийн зөвлөмж ном, жирэмсэн болон амбулаторийн карт зэрэг анхан шатны  оношлогоо шинжилгээнд хэрэглэгдэж байгаа маягтуудыг үйлчлүүлэгчдэд борлуулан олсон орлогыг бүртгэж, тайланд тусгаагүй, албан татвар ногдуулаагүй, албан татварыг татварын дансанд төвлөрүүлээгүй байна. Энэ нь  ÐÐ¶ ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийг зөрчсөн байна.

Иймд эрүүл мэндийн төвийн  Ð´Ð¾Ñ‚оод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж буй нэгж ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаашид анхаарч ажиллах зарим асуудлын талаар дараахь зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1.    Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 311 дүгээр тогтоолын дагуу дотоод хяналтын журмыг мөрдөж, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулах

2.    Ажил гүйлгээ бүрийг цаг тухайд нь бүртгэн анхан шатны баримтуудыг бүрдүүлж байх

3.    Бэлэн мөнгөний орлого зарлагын гүйлгээ, хадгалалт хамгаалалтад эрсдэл гарч байгаа тул дотоод хяналтыг сайжруулах, бэлэн бусаар хоорондын тооцоо хийж болох гүйлгээнүүдийг харилцах дансаар дамжуулан гүйлгээ хийх

4.    Ашиглалтгүй байгаа тоног төхөөрөмжийг зориулалтын дагуу үр ашигтай ашиглах

5.    Борлуулалтын орлогыг данс бүртгэлд тусгах

6.    Харилцагч банкнаас зарлагын гүйлгээ хийхдээ кассын нярваар дамжуулан гүйлгээ хийх

7.    Төсвийн зардлуудыг үндэслэлтэй төлөвлөж, бодит байдлаар төсөв дутагдаж буй зардлуудад дүн шинжилгээ хийж, төсвийн төсөл хүргүүлэхдээ үндэслэлтэй тооцож батлуулах

8.    Санхүүгийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг “Шилэн дансны хууль”-ийн дагуу олон нийтэд тогтмол мэдээлэх

 

 

 

ДОТООД АУДИТЫН АЛБА