СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН СОНГИНОХАЙРХАН АМРАЛТ ЦОГЦОЛБОРТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга, Дотоод аудитын албаны даргын хамтран баталсан 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Сонгинохайрхан амралт цогцолборын 2015-2016 оны санхүүгийн баримтад аудитын шалгалт эхлэж байна.