Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ДООР ДУРДСАН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОН ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТЫГ ХАВСАРГАН ӨГНӨ

  • АРИЛЖИХ ГЭРЭЭ

АРИЛЖИХ ГЭЖ БАЙГАА БУЙ ЭД  ХӨРӨНГӨ ОРШИН БАЙГАА АЛЬ НЭГ ТОЙРГИЙН НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛСЭН БАЙНА.

  • ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНҮҮД

ЭХ ХУВЬ

  • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

ЭНГИЙН:  20000 ЯАРАЛТАЙ: 40000

ЭНГИЙН БОЛ МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 3 ХОНОГТ

ЯАРАЛТАЙ БОЛ АЖЛЫН 8 ЦАГТ ХАРИУ ӨГНӨ

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890