Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ДООР ДУРДСАН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОН ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТЫГ ХАВСАРГАН ӨГНӨ

  • АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

ГЭРЭЭНД ЗААСАН БОЛ НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛЭХ

  • ЭД ХӨРӨНГИЙН ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧИД ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН АКТ

ЭХ ХУВЬ

  • ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ЭХ ХУВЬ

  • ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АЖИЛ ХИЙГДСЭН БОЛ ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧИГ
  • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ: 20000 ТӨГРӨГ

МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 3 ХОНОГТ

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890