Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ДООР ДУРДСАН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОН ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТЫГ ХАВСАРГАН ӨГНӨ

  • ӨРГӨДӨЛ
  • НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛСЭН БАЙНА
  • ГЭРЧИЛГЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТУХАЙ ӨДӨР ТУТМЫН ХЭВЛЭЛЭЭР ЗАРЛУУЛСАН СОНИН
  • ЭХ ХУВЬ
  • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ:  20000

МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 30 ХОНОГТ

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890