Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ДООР ДУРДСАН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОН ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТЫГ ХАВСАРГАН ӨГНӨ

  • ЗЭЭЛИЙН БОЛОН БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ

ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ЭХ ХУВЬ

  • ЗЭЭЛДҮҮЛЭГЧИЙН АЛБАН ЁСНЫ БИЧИГ БАРИМТ, ЗӨВШӨӨРӨЛ

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУУЛБАР

  • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

ЭНГИЙН:  БАРЬЦААГААР ХАНГАГДАХ ҮҮРГИЙН ҮНИЙН ДҮНГИЙН 0,05 ХУВЬ ЯАРАЛТАЙ: 0,1 ХУВЬ

ЭНГИЙН БОЛ МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 3 ХОНОГТ

ЯАРАЛТАЙ БОЛ АЖЛЫН 8 ЦАГТ ХАРИУ ӨГНӨ

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890