Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ДООР ДУРДСАН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ БОЛОН ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН БАРИМТЫГ ХАВСАРГАН ӨГНӨ

  • ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛСЭН ЭХ ХУВЬ

  • ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

ЭХ ХУВЬ

  • ТАТВАР ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮНИЙН ДҮНГИЙН 2 ХУВИАР БОДОЖ ТАВТАР ТӨЛСӨН БАРИМТЫН ЭХ ХУВЬ

  • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

ЭНГИЙН:  20000 ЯАРАЛТАЙ: 40000

ЭНГИЙН БОЛ МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 3 ХОНОГТ

ЯАРАЛТАЙ БОЛ АЖЛЫН 8 ЦАГТ ХАРИУ ӨГНӨ

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890