Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

 1. Өргөдөл /Асран хамгаалагч болон асран хамгаалуулах 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн өргөдөл хорооны Засаг даргын цохолттой/
 2. Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 3. Асран хамгаалуулах хүүхдийн төрсний гэрчилгээ нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 4. Асран хамгаалагч болон асран хамгаалуулах хүүхдийн төрөл сандангийн холбоотойг нотлох архивын лавлагаа
 5. Асран хамгаалуулах хүүхдийн сургуулийн тодорхойлолт
 6. Асран хамгаалагч гэр бүлтэй бол эхнэр/нөхрийн зөвшөөрсөн хүсэлт, цагдаагийн тодорхойлолт
 7. Асран хамгаалагчийн ял шийтгэлгүй эсэх лавлагаа
 8. Асран хамгаалагчийн сэтгэцийн эмчийн тодорхойлолт
 9. Эд хөрөнгийн бүртгэл
 10. Эцэг эхийн нас барсны гэрчилгээний хуулбар
 11. Нийгмийн даатгалын хэлтсээс тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг тогтоолгосон эсэх тодорхойлолт
 12. Төрөл садангийн хүмүүсийн зөвшөөрөл
 13. Хорооны хамтарсан багийн хурлын тэмдэглэл
 14. Гэр бүлийн нөхцөл байдлыг үнэлгээ
 15. Хүүхдийн нөхцөл байдлын үнэлгээ
 16. Шаардлагатай бол шүүхийн шийдвэр, гэрлэлтийн лавлагаа нэмэлтээр авна.
 17. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан бичиг.