Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

 1. Хүсэлт /Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад/
 2. СӨХ байгуулсан тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. /Бүх гишүүдийн 50%-аас дээш оролцосноор хурал хүчин төгөлдөр болно/
 3. Хуралд оролцсон оршин суугчдын гарын үсэг, утасны дугаар /хүснэгтийн дагуу/
 4. Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг сонгосон тухай хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, гишүүдийн бүртгэл /хүснэгтийн дагуу/
 5. Сууц өмчлөгчдийн холбооны дүрэм
 6. Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, гүйцэтгэх захирлын анкет
 7. Удирдах зөвлөлийн даргатай СӨХ-ны гүйцэтгэх захирлын байгуулсан гэрээ
 8. Орон сууцны барилга хүлээн авсан улсын комиссын акт
 9. Барилгын фото зураг
 10. Гэрээний үнэ 10,000 төг /Төрийн сангийн 100200955001 тоот дансанд тушаасан баримт/
 11. Хорооны Засаг даргын дэмжсэн тодорхойлолт
 12. Хог тээврийн гэрээ                            

 .....................................СӨХ байгуулах тухай бүх гишүүдийн санал

д/д

Байрны дугаар

Тоот

Овог нэр

РД

Зөвшөөрсөн эсэх

Утас

Гарын үсэг

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................СӨХ-ны удирдах зөвлөл, хяналтын гишүүдийн бүртгэл

д/д

Байрны дугаар

Тоот

Овог нэр

РД

Зөвшөөрсөн эсэх

Утас

Гарын үсэг

1

УЗ-ийн дарга

 

 

 

 

 

 

2

УЗ-ийн гишүүд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ХЗ-ийн дарга

 

 

 

 

 

 

2

ХЗ-ийн гишүүд