СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

Бизнес  санаа, аж ахуй эрхлэх ур чадварыг хөгжүүлэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах арга зүйг эзэмших, хөнгөлөлттэй бизнесийн зээл, тусламж, дэмжлэг авах сувгуудыг олж мэдэх, бизнесээ удирдан зохион байгуулах, дадлага туршлагатай болж, бизнесээ тогтвортой авч явах чадвар эзэмшүүлэхэд оршино.

         

         Ð¡Ð£Ð Ð“АЛТЫН ТӨРӨЛ: