Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 05 дугаар сарын 15-ны дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү

 

Хувь хүн болон хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

 

·         Хүсэлт /үнийн санал/

 

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулийн этгээд/

 

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/

 

 Ажлын жагсаалт

 

 

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

Хөрөнгийн эх үүсвэр

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

1

Голын ай сав газруудын авто машины гарамд хоолой тавих /24 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

       3 000,0 

2

Хаягжуулалт /24 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

      10 000,0 

3

Сагсан бөмбөгийн талбай засварлах /24 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

       7 000,0 

4

Гудамж замын нөхцөл сайжруулах /39 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

      10 000,0 

5

Хаягжуулалт /41 дүгээр хороо/ 

ДОНХС

      10 000,0 

 

Гудам замын нөхцөл сайжруулах /39 дүгээр хороо/

Сагсан бөмбөгийн талбай засварлах /24 дүгээр хороо-1/

Сагсан бөмбөгийн талбай засварлах /24 дүгээр хороо-2/

Хаягжуулалт /24, 41 дүгээр хороо/

Хаягжуулалт /24, 41 дүгээр хороо/

Хаягжуулалт /24, 41 дүгээр хороо/

Голын ай сав газруудын авто машины гарамд хоолой тавих /24 дүгээр хороо/

Голын ай сав газруудын авто машины гарамд хоолой тавих /24 дүгээр хороо/