Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх хуулийн этгээдтэй Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу шууд худалдан авалт хийхээр зар хүргэж байна. Зохих шаардлага хангасан хуулийн этгээд 10 дугаар сарын 09-ний дотор Засаг даргын Тамгын газарт хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

·         Хүсэлт /үнийн санал/

·         Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Хуулийн этгээд/

·         Ажлын туршлага жагсаалтаар /хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гүйцэтгэсэн он, үнэ/.

 

 

Ажлын жагсаалт

 

 Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,  байршил

Хөрөнгийн эх үүсвэр

 Төсөвт өртөг /мян.төг/

1

Содон хороолол дунд авто зам, явган замын тэмдэг тэмдэглэгээ, замын хөдөлгөөнийг тусгаарласан хайс хаалт 

ДОНХС

      10 000,0