2013.05.30

1.    Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын урсгал  зардлаар 2013 онд хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул уг ажлын зураг төсвийг боловсруулах зорилгоор зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.    Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 2 дугаар давхрыг иргэдэд үйлчлэх, иргэдэд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулсан танхим болгон засварлах 1 багц  ажил болно. Үүнд:

Багцын нэр

Гэрээний дугаар

Ажлын нэр

1

Багц 1

СХД/ЗҮ/ЗТА-01/

Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар давхрын өргөтгөлийг “Иргэний танхим болгон засварлах” ажлын зураг, төсөв

3.    Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн  14-16 зүйлд заасан холбогдох шаардлагыг хангаж буйг болон уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.Үүнд:

-Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

-Байгууллагын  ерөнхий танилцуулга

-Сүүлийн нэг жилийн буюу 2012 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан

-Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн, боловсруулсан ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл, нийтлэл, тэдгээрийг нотлох баримт болох гэрээ, гэрээ дүгнэсэн тэмдэглэл гэх мэт,

-Зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл,/Голлох зөвлөхүүдийн боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагын мэдээлэл/

4.    Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл 0800-1700  цагийн хооронд авч болох бөгөөд Сонгинохайрхан дүүрэг Төрийн сан- 200 951 009 дансанд 100 000/Нэг зуун мянган/ төгрөгийг тушаан, мэдүүлгээ доор дурдсан хаягаар 2013 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн 1100  минутын дотор ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Үйлдвэрчний гудамж, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байрны нэг давхар, ахлах мэргэжилтэн С.Содгэрэл, 101 тоот өрөө, Утас: 7000 0717