СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТОХИЖИЛТ,   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ

 

2013-10-09

 Д/Д Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Салбар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Товч тайлбар
  Эх үүсвэр: Сонгинохайрхан дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө   
1 Гэрэлтүүлэг  /1-р хороо Толгойтын  1-17, 38-128 -р гудамж, 2550м /  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
2 Гэрэлтүүлэг /3-р хороо БН-ийн 1-18-р гудамж, 19-33-р гудамж,  БН-ийн 41-43-р гудамж, 3250м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
3 Гэрэлтүүлэг  / 7-р хороо БХ-ны 8, 29-р гудамж, Булгийн 1-р гудамж, 0119-ын 4-р гудамж, Хилчний 2-р гудамж, Керамикийн 1-р гудамж, 2950м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
4 Гэрэлтүүлэг  / 6-р хороо Тоосгоны 12, 21-34-р гудамж, 2000м /  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
5 Гэрэлтүүлэг  /8-р  хороо, Нуурын 5,  7-10-р гудамж, 4250м/   Гудамж талбай тохижуулалт Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
6 Гэрэлтүүлэг  /16-р хороо,  Нийтийн эзэмшлийн  зам талбайд, 1450м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
7 Гэрэлтүүлэг  /17-р хороо, 33, 34-р байрны дунд, 950м / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
8 Гэрэлтүүлэг  /2-р хороо,  Орбитын  17-р гудамж, 950м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
9 Гэрэлтүүлэг /28-р хороо, Хөтөлийн 1-8-р гудамж, Ногоон чулуут 6-11-р гудамж, 850м/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
10 Гэрэлтүүлэг  /30-р хороо, Хилчний 1-10-р гудамж, Хамбын  1-8-р гудамж, Чулуутын 1-12-р гудамж, 600м /  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
11 Гэрэлтүүлэг  /4-р хороо,  ИН-ийн 8-19-р гудамж, 2900м/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
12 Гэрэлтүүлэг /5-р хороо,   Баянголын  4-7,11-12, 15-26-р гудамж, 2450м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
13 Гэрэлтүүлэг  /9-р хороо, Малчны  1,2-р гудамж, Зүүн салааны 1-8-р гудамж, Баруунбаян уулын  2-5, 15-18-р гудамж, Уулын 2, 6, 8, 9-р гудамж, 2000м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
14 Гэрэлтүүлэг /10-р хороо, Зүүн баян –уулын 11, 14-р гудамж, 16/б/ -р гудамж,  27-33-р гудамж, 2850м/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
15 Гэрэлтүүлэг /11-р хороо,   Хонхорын 1-7-р гудамж, Овоотын 1-9 –р гудамж, 2850м/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
16 Гэрэлтүүлэг /18-р хороо,  Станцын 2-р байрнаас Угсармалын 1-р байр хүртэл, Хорооноос 79-р цэцэрлэг хүртэл, 2-р байр  хойт тал, 400м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
17 Гэрэлтүүлэг  / 22-р хороо, Хилчин 52-р гудамжаас 73-рхүртэл цаашаа    109-р гудамж  хүртэл, 27-28-р гудамжны дундуур, 2150м/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
18 Гэрэлтүүлэг / 23-р хороо, Хангайн  19, 20, 21 -р  гудамж, 34-36-р гудамж, 2050м/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
19 Гэрэлтүүлэг /24-р хороо, Зээлийн 1, 2, 3, 5-р хэсгийн гудамж, 1900м/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
20 Гэрэлтүүлэг  /25-р хороо,   Одонт 5, 12, 21, 23, 24, 25-30-р гудамж, Хайрханы 3, 6, 10, 15, 16-р гудамж, 1300м /  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
21  Гэрэлтүүлэг /26-р хороо, Мандал овоо -24, 30, 31-р гудамж, Алтан овоо 10, 30,31-р гудамж, 1300м/   Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
22 Усан сан барих  /1-р хороо, Толгойтын 107- 108-р гудамжинд / Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
23 Усан сан барих / шугамын/   /28-р хороо,  Ногоон чулуутын 9-34 тоот усан сан /  Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Төсөв хийгдэх шатандаа
24 Усан сан / 2-р хороо,  72 дугаар гудамжны баруун урд талд /   Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Зарласан
25 Усан сан-1 /25-р хороо, Одонт 12- р гудамж / Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
26 Гүний худаг /32-р хороо,  Хорооны байрны хажууд /   Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Зарласан
27 Явган хүний зам  / 1-р хороо, Толгойтын 48,49, 50-р гудамж, 550м2/  Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
28 Явган хүний зам  /16-р хороо, 24-27-р байрны дунд 868м2/  Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
29 Явган хүний зам /4-р хороо, ИН-ийн 8-р гудамж, 500м / Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
30 Явган хүний зам  /5-р хороо,  Баянголын   14, 16,17-р гудамж, 1400м /   Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
31 Явган хүний зам   /30-р хороо,  Хилчин –хотхон, Хилчин –хотхоны -"А" хэсэг,  хилчний 1-10-р гудамж, Хамбын 1-8-р гудамж, Чулуутын 1-12-р гудамж, 770м / Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
32 Автомашины хайрган зам болон явган хүний зам шинээр хийх    / 32-р хороо, Эмээлтийн төв замаас хороо хүртэл  автомашины    зам, 250м/ Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Төсөв хийгдэх шатандаа
33 Явган шат хийх / 31-р хороо, Алтайн  гудамжинд, 25м2/ Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
34 Явган хүний гүүр / 24-р хороо, Зээлийн 3, 4-р гудамж, 60м2 / Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
35 Явган хүний гүүр / 25-р хороо, Одонтийн 25-р гудамж, 60м2 /  Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
36 Явган хүний гүүр-1 /26-р хороо, Алтан овоо 1-6-р гудамж, 22.5м2 / Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
37 Явган хүний гүүр-2 /26-р хороо,  Мандал овоо 24-р гудамж , 22.5м2/  Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил  Харьцуулалтын арга  Зарласан
38 Явган хүний гүүр-3 /26-р хороо, Мандал овоо 30, 31-р гудамж, 22.5м2 /  Тохижилт  Харьцуулалтын арга  Зарласан
39 Агарын 3 дугаар гудамжны явган хүний зам, гэрэлтүүлгийн тохижилт    / 27-р хороо/ Тохижилт  Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
40 Замын тохижилт, тэмдэг  тэмдэглэгээг хийх     / 12-19-р хороо /  Тохижилт  Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
41 Автобусны зогсоол  барьж тохижуулах -3 ширхэг   / 25-р хороо, Улаан худаг, Улаан дэлгүүр, Зүүн салааны хуучин эцэс /  Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
42 Автобусны зогсоол  барьж тохижуулах   /2ширхэг /  26-р хороо, Хорооны эцсийн буудал /  Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
43 Булгийн орчмыг тохижуулах  /3 ундаргатай/      /7-р хороо,Мон лааны " Чандмань  булаг" /   Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
44 Бөөрийн булаг тохижуулах /22-р хороо,  Тахилтын ам/  Гудамж талбай тохижуулалт Шууд худалдан авалт Зөвлөмж хүргүүлсэн
45 Бичил цэцэрлэг  /1-р хороо,Толгойтын 92-р гудамж  /мод тарих, сандал, 2500м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
46 Бичил цэцэрлэг  /3-р хороо,  80-р цэцэрлэгийн хашаанд, 325м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
47 Бичил цэцэрлэг  /29-р хороо, 7-р байрны зүүн тал, 2230м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
48 Бичил цэцэрлэг   / 20-р хороо, Тээвэрчдийн 20 айлын байрны урд, 750м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
49 Тоглоомын талбай  /  6-р хороо, Тоосгоны 25-р гудамж, 300м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
50 Тоглоомын талбай /спортын цогцолбор/ / 13-р хороо,11-р байрны 1-р орцны өмнөх талбайд, 3200м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
51 Тоглоомын талбай байгуулах   /14-р хороо, 15, 16, 17, 18 –р байрны дунд, 400м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
52 Тоглоомын талбай байгуулах    /19-р хороо, 1, 2-р 30 айлын байр, Геологийн 3, 4, 5-р 30 айлын байр,  3-р 58, 4б -байрны дунд, 750м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
53 Тоглоомын талбай байгуулах    /19-р хороо,  8,9 -р 58 айлын байрны дунд, 1000м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
54 Тоглоомын талбай байгуулах   / 27-р хороо,  Хорооны зүүн урд талд, 350м2/  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
55 Хөлбөмбөгийн талбай байгуулах  /2-р хороо, 42 сургуулийн урд талд/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарласан
56 Сагсан бөмбөгийн талбайг хашаажуулж, сандал тавих   /17-р хороо,  32, 33-р байрны дунд /36х28м/, 1008м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
57 Тоглоомын талбай байгуулах  /9-р хороо,  76-р сургуулийн  баруун талд, 300м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
58 Тоглоомын талбай байгуулах   /10-р хороо, Зүүн баян –уулын 32-р гудамж, 100м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
59 Тоглоомын талбай байгуулах  /11-р хороо, Мандалын 8-р гудамж, 300м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
60 Тоглоомын талбай-1 /спортын цогцолбор /  /12-р хороо,  2-р  байрны ар талд , 2400м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарласан
61 Тоглоомын талбай байгуулах   / 18-р хороо, 2-р байрны ар талд, 375м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
62 Тоглоомын талбай байгуулах  /21-р хороо, Цэцэрлэгийн ард, 2500м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
63 Тоглоомын талбай байгуулах   / 22-р хороо, Тахилтын 188-р цэцэрлэгийн  хашаанд, 650м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
64 Тоглоомын талбайд тоног төхөөрөмж худалдан авч суурилуулах ажил  / 23-р хороо, Овоотын 70-р гудамж / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх  Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
65 Тоглоомын талбай байгуулах  /24-р хороо, Хустайн 3, 4-р гудамж, 600м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
66 Тоглоомын талбай /сүүдрэвч/  / 30-р хороо, Хамбын  6-2 тоот, 200м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
67 Тоглоомын талбай /сүүдрэвч/    /30-р хороо,  Хилчин –хотхон 79 тоотын хажууд, 200м2 / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
68 Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах  / 22-р хорооны байрны зүүн талд/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
69 Хорооны гадна тохижилт, автомашины зогсоол хийх   / 22-р хорооны цогцолборын урд/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
70 Хорооны байрны гадна засвар, тохижилт / 23-р хорооны байр, 420м2/ Барилга байгууламж засварын ажил Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
71 Хорооны гадна тохижилт / гэрэлтүүлэг -10ш /        / 26-р хорооны байр, 500м2/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
72 Хорооны гадна тохижилт   /28-р хороо, Сансарын 2-58 тоот/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
73 Хорооны гадна  тохижилт  /19-р хорооны байр/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
74 7 дугаар байрны  гадна тохижилт  / 12-р хороо / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
75 Хорооны байрны өргөтгөл  / 15-р хороо /12х9м/, 108м2/ Барилга байгууламж угсралтын ажил Харьцуулалтын арга  Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
76 Энхтайваны өргөн чөлөө, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжийг иж бүрэн тохижуулах  /  5, 18, 19,27,29-р хороо / Гудамж талбай тохижуулалт Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зарлах шатандаа
77 Жижиг дунд үйлдвэрийн паркын зургийн ажил     / Засаг даргын Тамгын газар /  Зураг төсөв боловсруулах ажил Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
78 Дүүргийн сурталчилгааны цахим дэлгэц байршуулах    / Засаг даргын Тамгын газар / Бусад Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зарласан 
79 Татварын хэлтсийн агааржуулалтын систем тавих  / Татварын хэлтэс /  Бусад Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
80 Хорооны  гадна засвар / 17-р хороо /    Барилга байгууламж засварын ажил Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан  
81 Хорооны байрны гадна, дотор засвар  / 20-р хороо / Барилга байгууламж засварын ажил Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
82 Хорооны гадна, дотор засвар /25-р хороо / Барилга байгууламж засварын ажил Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
83 Гэр хорооллын доторх замын хучилтын ажил / 31-р хороо, Цамбагаравын хойшоо гэр хороолол руу өгсдөг зам /  Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил    Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
84 Гэр хорооллын доторх зам тэгшлэх, засвар / 31-р хороо, Цамбагаравын хойшоо гэр хороолол руу өгсдөг зам / Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил    Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
85 3 байршилд автозам засварлах   /7-р хороо, БХ-ны 29,  32-р гудамж, Мон лааны 2-р гудамж, 1500м/ Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил    Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
86 Автозамын засвар   /23-р хороо, Толгойт, Үйлдвэрчний уулзвараас 23-р хороо хүртэл, 600м/ Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил    Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
87 65 дугаар сургуулийн хашааны засвар /3-р хороо /    Бусад Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
88 Татварын хэлтсийн автомашины зогсоол засварлах Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил    Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
89 Нэгдсэн эмнэлгийн авто замын засвар    /1-р амбулатори/  Автозам гүүр хоолой замын байгууламжийн ажил    Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
90  Ирээдүй цогцолборын 1 дүгээр бага сургуулийн дээврийн засварын ажил Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
91  26-р цэцэрлэгийн сантехникийн ажил Инженерийн шугам сүлжээний ажил Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
92 Төвийн мал усалгааны худгийг засварлах     / 21-р хороо, Тосгоны төвд / Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
93 Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх танхимын тохижилт  / 3-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
94 Иргэний танхим тохижуулах   /8-р хороо/  Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
95 Иргэний танхим тохижуулах  /27-р хороо/  Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
96 Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх танхимын тохижилт,техник хэрэгсэл   / 27-р хороо /  Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
97 Иргэний танхим тохижуулах /19-р хороо/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
98 Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх танхимын тохижилт   /29-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
99 Иргэний танхим тохижуулах  /5-р хороо/  Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
100 Иргэний танхим тохижуулах   /9-р хороо/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
101 Иргэний танхим тохижуулах   /10-р хороо/   Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
102 Иргэний танхим тохижуулах  /18-р хороо /  Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
103 Иргэний танхим тохижуулах  /22-р хороо/  Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Зарласан
104 Иргэний танхим тохижуулах  /23-р хороо/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Зарласан
105 Иргэний танхим тохижуулах /31-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
106 Иргэний танхим тохижуулах  /32-р хороо/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Зарласан
107 Замын цагдаагийн тасгийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
108 Өрхийн эмнэлэгүүдэд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
109  Цагдаагийн  хэлтэст     тоног төхөөрөмж, эд хогшил нийлүүлэх /1.2-р Цагдаагийн хэлтэс / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулсан
110 "Хилчин"  хотхоны  Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн  танхим тохижуулах    / 7-р хороо/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
111 Монгол гэр нийлүүлэх   / Засаг даргын Тамгын газар / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Гэрээ шууд байгуулах  Гэрээ дууссан 
112 Чийрэгжүүлэлтийн танхимын техник хэрэгсэл    /18-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Зарласан
113 Чийрэгжүүлэлтийн танхимыг тохижуулах, хэрэгслээр хангах   /20-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Зарласан
114 Чийрэгжүүлэлтийн танхимын хэрэгсэл / 28-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Зарласан
115 Хороодын Иргэдийн нийтийн хурлын  тоног төхөөрөмж худалдан авах   / Дүүргийн ИТХ  / 1-32-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Үнэлгээ хийх шатандаа
116 Хороодын Иргэдийн нийтийн хурлын эд хогшил худалдан авах / Дүүргийн ИТХ  / 1-32-р хороо / Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
  Эх үүсвэр: Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт        
1 Дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун ус /СХД-ийн Замын цагдаагийн тасаг/ Инженерийн шугам сүлжээ  Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
2 Бохир усны төвийн холболт /СХД-ийн Замын цагдаагийн тасаг/ Инженерийн шугам сүлжээ  Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
  Эх үүсвэр : Дүүргийн ЗДТГ-ын урсгал зардал    
1 СХД-ийн ХАААлбаны Албан хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж худалдаж авах    Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх  Шууд худалдан авалт Ажил хийгдэж дууссан 
2 СХД-ийн ЗДТГ-ын хурлын заалыг албан өрөө болгох засварын ажил  Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
3 СХД дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн ажлын 10 өрөө,  коридорын засвар, шилэн кабель татах  Барилга байгууламж засварын ажил Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
4 СХД-ийн ХААА-нд эд хогшил тоног төхөөрөмж худалдан авах  Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх  Шууд худалдан авалт Ажил хийгдэж дууссан 
5 СХД-ийн ЗДТГ-ын байрны албан хаагчдын 6 өрөөний засвар СХД/ТГЗ-04 Барилга байгууламж засварын ажил Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
6 СХД-ийн ЗДТГ-ын байрны гадна засвар СХД/ ТГЗ-03 Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Ажил хийгдэж дууссан 
7 СХД-ийн ЗДТГ-ын байрны 2-р давхарын иргэний танхимын өргөтгөл Барилга байгууламж засварын ажил  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Ажил хийгдэж дууссан 
  Эх үүсвэр: Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө/ эрх шилжиж ирсэн ажлууд /   
124 Барилгын дээврийн засвар /17-р хороо, 1-р хорооолол " Соёлт" СӨХ 30-р байр 362м2 / Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
125 Барилгын дээврийн засвар /19-р  хороо 21-р хороолол, " Сүрлэг-21" СӨХ 8а байр, 1785м2/ Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
126 Барилгын дээврийн засвар /19-р  хороо 21-р хороолол, " Тохилог-21 " СӨХ 4б байр, 952м2/ Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
127 Барилгын дээврийн засвар / 15-р хороо, " Өнөр-19" СӨХ 19-р байр 6.11.12-р орц 1122м2/ Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
128 Барилгын дээврийн засвар /17-р хороо             " Өргөө-33" СӨХ 33-р байр 1.4.5.6-р орц 1500м2/ Барилга байгууламж засварын ажил  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зөвлөмж хүргүүлсэн
129 Барилгын дээврийн засвар /6-р хороо" Гэрэлт цом" СӨХ 58б байр 800м2/ Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
130 Барилгын дээврийн засвар /20-р хороо "Хотхон-8" СӨХ 8-р байр/ Барилга байгууламж засварын ажил  Харьцуулалтын арга  Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан 
131 Нийтийн бие засах газар                                            / Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Баруун салааны эцсийн зогсоолд, "НВЧ" ХХКийн урд талд 0,0042 га/ Барилга байгууламж угсралтын ажил  Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зураг төсөв хийгдэх шатандаа 
132 Гэр хорооллын ус түгээх цэг - /СХД, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Амины орон сууцны 3 дугаар гудамжны 76а тоотын зүүн талд бйршуулан 0.015га/ Барилга байгууламж угсралтын  ажил  Харьцуулалтын арга  Зөвлөмж хүргүүлсэн
133 Гэр хорооллын ус түгээх цэг - /СХД-ийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баруун Турууны энгэрийн 2 дугаар гудамжны 16 тоотын урд талд байршуулан 0.015га / Барилга байгууламж угсралтын  ажил  Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
134 Гэрэлтүүлэг, гэр хорооллын  / 4-р хороо / Гудамж талбай тохижуулалт Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зарлах шатандаа
135 Гэрэлтүүлэг, гэр хорооллын  / 26-р хороо / Гудамж талбай тохижуулалт Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зарлах шатандаа
136 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын /16-р хороо 24-р байрны хойгуур / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
137 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын /16-р хороо, 13-р байрны хойгуур / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
138 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын /20-р хороо, Цэргийн хотхон, Нефтийн байрны орчмын гэрэлтүүлэг /  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
139 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын /6-р хороо, 16, 17, 18, 19-р байрны орчмын гэрэлтүүлэг /  Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
140 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын / 13-р хороо, 8.9-р байрны орчмын гэрэлтүүлэг/ Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
141 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын / 13-р хороо, Залуусын гудамжны явган зам талын / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
142 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын / 15-р хороо, Барилгачдын  гудамжны явган зам талын / Гудамж талбай тохижуулалт Харьцуулалтын арга  Зарлах шатандаа
143 Гэрэлтүүлэг, орон сууцны хорооллын / 1-р хороо, Нефтийн уулзвараас Орбитын эцэс хүртэл гэрэлтүүлэг/ Гудамж талбай тохижуулалт Нээлттэй тендер шалгаруулалт Зарлах шатандаа

СХД-ИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА