Татвар, татварын бус орлогын талаархи мэдээлэл 2016 оны 1-р улиралын мэдээ 
       
Сонгинохайрхан дүүрэг             / өссөн дүнгээр, төгрөгөөр/
Үзүүлэлт 2016 оны жилийн төсөв 3 сарын төсөв /өссөн дүн/ 3 сарын гүйцэтгэл /өссөн/
002      ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГО 73,224,809,600.00 18,396,975,800.00 17,641,703,752.97
003         ТАТВАРЫН ОРЛОГО 6,645,545,200.00 1,463,849,600.00 1,201,796,600.00
004            Орлогын албан татвар 4,050,000,000.00 990,000,000.00 574,215,400.00
005               Хувь хүний орлогын албан татвар 4,050,000,000.00 990,000,000.00 574,215,400.00
007                  Үйл ажиллагааны орлого 3,000,000,000.00 750,000,000.00 438,640,100.00
009                  Хөрөнгө борлуулсны орлого 1,050,000,000.00 240,000,000.00 135,575,300.00
016            Хөрөнгийн албан татвар 68,700,000.00 13,740,000.00 7,925,000.00
018               Бууны албан татвар 68,700,000.00 13,740,000.00 7,925,000.00
021            Бусад татвар, төлбөр, хураамж 2,526,845,200.00 460,109,600.00 619,656,200.00
022               Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж 2,526,297,200.00 460,000,000.00 619,578,200.00
023                  Улсын тэмдэгтийн хураамж 500,000,000.00 100,000,000.00 179,650,500.00
024                  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 76,297,200.00 0.00 0.00
025                  Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 1,950,000,000.00 360,000,000.00 439,927,700.00
031               Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 548,000.00 109,600.00 78,000.00
034                  Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 548,000.00 109,600.00 78,000.00
041         ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 66,579,264,400.00 16,933,126,200.00 16,439,907,152.97
042            Нийтлэг татварын бус орлого 1,601,858,300.00 335,721,900.00 97,188,312.97
045               Торгуулийн орлого 1,000,000,000.00 220,000,000.00 51,776,096.87
046               Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 471,858,300.00 95,721,900.00 45,412,216.10
048               Бусад орлого 130,000,000.00 20,000,000.00 0.00
052            Тусламжийн орлого 3,533,314,000.00 883,328,400.00 883,328,400.00
053               Аймаг нийслэлээс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3,533,314,000.00 883,328,400.00 883,328,400.00
055            Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 61,444,092,100.00 15,714,075,900.00 15,459,390,440.00
057               Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 58,156,126,200.00 15,233,704,000.00 15,233,704,000.00
059               Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого 3,287,965,900.00 480,371,900.00 225,686,440.00
                   Дарга                                       /С.Болорцэцэг/ Хянаж хүлээж авсан:
                                  тамга      
                   Нэгтгэсэн                                /Б. Болдбаатар / Мэргэжилтэн.....................