Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд оролцохоор хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн бүлгийн жагсаалт