2018 ОНД ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ УИХ БОЛОН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН

 

16 үндэсний хөтөлбөр хэрэгжихээс хэрэгжсэн 16 хөтөлбөр байна.

·         “Монгол мал” хөтөлбөр 85.5%

·         “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах” үндэсний хөтөлбөр 100%

·         “Элэг бүтэн монгол” үндэсний хөтөлбөр 70%

·          “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх”  цогц хөтөлбөр

·         “Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал” үндэсний хөтөлбөр 98%

·         “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 82%

·         “Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах” үндэсний хөтөлбөр 85%

·         “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо,хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөр 81.2%

·         “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр 90%

·         “Боловсрол” үндэсний хөтөлбөр 100%

·         “Англи хэл” үндэсний хөтөлбөр92%

·         “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр  81.25%

·         “Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр  88.7%

·         “Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр” 86%

·         “Хүн амын хоол тэжээл үндэсний  хөтөлбөр” 89%

·         “Сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих үндэсний 2 дугаар хөтөлбөр” 70%

 

Нийт үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 86.95%

2018 ОНД ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН

3 дэд хөтөлбөр хэрэгжихээс хэрэгжсэн 3 хөтөлбөр байна.

·          “Гэртээ харих зам” дэд хөтөлбөр82.5%

·         “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих”   дэд хөтөлбөр 83%

·         “Нэг өрх-нэг ажлын байр нийслэлийн” дэд хөтөлбөр 81.2%

Нийт дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 82.24%

2018 ОНД ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН

9 дэд хөтөлбөр хэрэгжихээс хэрэгжсэн 7, хэрэгжээгүй 2 хөтөлбөр байна.

·          “Орон нутгийн болон төсвийн байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр”

·         “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр” 85.5%

·         “Ногоон хэрэм ногоон хөгжил” дэд хөтөлбөр

·         “Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр” 83.5%

·         “Хүүхдийн хөгжил дэд хөтөлбөр” 90.6%

·         “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр85.4%

·         “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр” 95%

·         “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” 91.83%

·         “Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” 86.25%

Нийт дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 88.3%