2020 оны дүүргийн орон нутгийн төсөв болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Доорх линкээр орж үзнэ үү.