СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015-2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

 

 

 

1. Зардлын товчоо
               
            /мянган төгрөгөөр/
Үзүүлэлт 2012 оны гүйцэтгэл 2013 оны гүйцэтгэл 2014 он Төсвийн төслийн санал, таамаглал
 Батлагдсан төсөв Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 2015 оны төсөл 2016 он төсөөлөл 2017 он төсөөлөл
     I.  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3804670.248 3499259.284 3686952.8 4588662.938 4609608.521 5130494.284 5741023.104
    II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 3804670.248 3499259.284 3686952.8 4588662.938 4609608.521 5130494.284 5741023.104
       IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 3804670.248 3499259.284 3686952.8 4588662.938 4609608.521 5130494.284 5741023.104
          Бараа, үйлчилгээний зардал 3804670.248 3499259.284 3686952.8 4588662.938 4609608.521 5130494.284 5741023.104
             Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1360846.2 1751922.1 1873543 2351305.8 2254641.1 2509415.544 2808035.994
                Үндсэн цалин 1015807 1210349.2 1292867 1594832.4 1493922.2 1662735.409 1860600.922
                Нэмэгдэл 226546 378572.9 354000 357200 382567.9 425798.0727 476468.0434
                Гэрээт ажлын цалин     25920 25920 25920 28848.96 32281.98624
                Унаа, хоолны хөнгөлөлт 118493.2 163000 200756 373353.4 352231 392033.103 438685.0423
             Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 146545.048 191634.684 200270.5 258643.638 248010.521 276035.7099 308883.9593
                Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 146545.048 191634.684 200270.5 258643.638 248010.521 276035.7099 308883.9593
                   Тэтгэврийн даатгал 92111.2 121557.8 128608.8 164591.406 157824.877 175659.0881 196562.5196
                   Тэтгэмжийн даатгал 6804.231 8759.6105 14332.3 11756.529 11273.2055 12547.07772 14040.17997
                   ҮОМШ өвчний даатгал 13608.462 17519.221 17915.4 23513.058 22546.411 25094.15544 28080.35994
                   Ажилгүйдлийн даатгал 6804.231 8759.6105 3583.1 11756.529 11273.2055 12547.07772 14040.17997
                   Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 27216.924 35038.442 35830.9 47026.116 45092.822 50188.31089 56160.71988
             Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 2297279 1555702.5 1613139.3 1978713.5 2106956.9 2345043.03 2624103.15
                Бичиг хэрэг 20228 40384.1 49846 50866 50866 56613.858 63350.9071
                Гэрэл цахилгаан 33789.9 46735.5 67830.4 67830.2 67830.2 75495.0126 84478.9191
                Түлш, халаалт 91472.3 134383.6 176160.9 202145.1 206326.3 229641.1719 256968.4714
                Тээвэр (шатахуун) 19906.2 33028.2 46560 56560 56560 62951.28 70442.48232
                Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр 32174.4 51689.2 60420 60420 60421.8 67249.4634 75252.14954
                Цэвэр, бохир ус 18176.3 22191 29030 29030 29030 32310.39 36155.32641
                Дотоод албан томилолт           0 0
                Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 39236.9         0 0
                Гадаад албан томилолт 39236.9 69689.2 40000 40000 40000 44520 49817.88
                Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 7291.5 13111 12400 20000 20000 22260 24908.94
                Ном, хэвлэл авах   1355.3 2500 3000 3000 3339 3736.341
                Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх         12500 13912.5 15568.0875
                Эд хогшил худалдан авах 132820.9 279970.3 100000 169093 210550 234342.15 262228.8659
Үүнээс: Багаж, техник, хэрэгслэл           0 0
              Тавилга           0 0
БҮТЭЗ       25000 30000 33390 37363.41
                Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2675.9 8098.1 12000 18000 18000 20034 22418.046
                Хоол, хүнс           0 0
                Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслэл           0 0
                Урсгал засвар 83727.3 318077 295000 412572 440000 489720 547996.68
                Уpлагын уpан бүтээлийн заpдал           0 0
                Төлбөр хураамж болон бусад зардал 45261 126884.5 150000 150000 156681.6 174386.6208 195138.6287
                Гадаад зочны заpдал           0 0
                Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн       5000 15000 16695 18681.705
                Байрны түрээсийн хөлс       17500 27000 30051 33627.069
                Гэмт хэpгээс сэpгийлэх аpга хэмжээний заpдал              
                Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, 395221.3         0 0
 ариутгал
                Хаpуул хамгаалалтын заpдал           0 0
                Орон нутгийн нөөц хөрөнгө           0 0
                   Орон нутгийн нөөц хөрөнгө           0 0
                Орон нутгийн хувааpилагдаагүй заpдал           0 0
                   Баяр наадмын зардал           0 0
                   Маягт хэвлэх зардал           0 0
                   Уналга, цугларалт бэлтгэл сургууль           0 0
                   Бусад нэp төpлийн хувааpилагдаагүй           0 0
                Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил 359281.3 407965.5 571392 583382 645191 0 0
үйлчилгээний хөлс
                Мэдээлэл сурталчилгааны зардал           718097.583 0
               Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх           0 0
               Газрын хянан баталгааны зардал       64515.2 8000 0 803551.1954
Харуул хамгаалалтын зардал       3800 10000 0 0
              Уран бүтээл хийлгэх/ариутгал цэвэрлэгээ/ 260342.3         8904 0
               Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ           11130 0
               Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх /хур хог 263517.2         0 9963.576
               Мал эмнэлгийн үйлчилгээ           0 12454.47
               Ой тэмдэглэх зардал 177344         0 0
Урьд оны өр           0 0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө           0 0
Төвлөрсөн арга хэмжээ  255250 2140 80048.4 203583.4 150000 0 0
                Газрын төлбөр           0 0
          Татаас ба уpсгал шилжүүлэг  20325.4   0 0 0 166950 0
Тээврийн хэргэслэлийн татвар, оношлогоо, даатгал       12000 15000 0 0
               Эрчим хүч дулаанаы алдагдлын татаас           0 186817.05
                Хотын нийтийн тээврийн татаас           16695 0
             Өрх гэрт олгох шилжүүлэг           0 0
                Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал,урамшуулал 142558.4 372930 100844.4 327109 331200 0 18681.705
                Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж     54847 54847 22092.8 0 0
       ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :     0 0 0 0 0
          Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих     12000 14000 14000 14000 14000
          Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих              
          Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих     3632105.8 4533815.938 4587515.721 5130494.284 5741023.104
       БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО              
       АЖИЛЛАГСАД БҮГД 0 0 0 0 0 0 0
          Удирдах ажилтан 5 8 8 8 4 4 4
          Гүйцэтгэх ажилтан 152 163 165 165 165 165 165
          Үйлчлэх ажилтан 42 85 96 96 96 96 96
         Гэрээт ажилтан 216 216 216 248 280 280 280