СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын санхүүгийн байдлын тайлан

 

Д/Д Үзүүлэлт Эхний Эцсийн төсөв Эцсийн гүйцэтгэл
5 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 36480713 0 431467922.7
10   Кассад байгаа бэлэн мөнгө 0 0 0
15     Жижиг мөнгөн сан 213250 0 97250
18     Гадаад валютаар 0 0 0
20     Банкинд байгаа бэлэн мөнгө/төгрөгөөр/ 36267463 0 431370672.7
25                         /гадаад валютаар/ 0 0 0
30     Богино хугацаат хадгаламж 0 0 0
35     Замд яваа мөнгөн хөрөнгө 0 0 0
38 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт 0 0 0
40 АВЛАГА 3193567.27 0 10805858
45     Төлбөртэй үйлчилгээний авлага 0 0 0
50     Бусад авлага 3193567.27 0 10805858
55 УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР 0 0 0
60     Урьдчилгаа тооцоо 0 0 0
65     Урьдчилж гарсан зардал 0 0 0
70 БАРАА МАТЕРИАЛ 226334428.6 0 221395665.2
75     Түүхий эд материал 26855275.89 0 20186399.86
80     Дуусаагүй үйлдвэрлэл 2360000 0 2037710
85     Бэлэн бүтээгдэхүүн 5585100 0 354000
90     Хангамжийн материал 191534052.7 0 198817555.4
95     Мал амьтад 0 0 0
100     Бусад 0 0 0
105 НӨӨЦИЙН БАРАА 0 0 0
110    ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 266008708.9 0 663669446
115     ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ 0 0 0
120 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 0 0 0
123 Биет хөрөнгө 16778966562 0 19617257506
125     Барилга, байгууламж 6576474178 0 9965991677
130       Хуримтлагдсан элэгдэл -2083032994 0 -1963517769
135     Авто-тээврийн хэрэгсэл 4536255066 0 4536255066
140       Хуримтлагдсан элэгдэл -1379459373 0 -1998573995
145     Машин, тоног төхөөрөмж 970541110.1 0 1093822310
150       Хуримтлагдсан элэгдэл -373552715.3 0 -503228348.1
155     Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 827678056.9 0 874930256.9
160       Хуримтлагдсан элэгдэл -185507066 0 -248524720.7
165     Батлан хамгаалахын зориулалттай т.төх 0 0 0
170       Хуримтлагдсан элэгдэл 0 0 0
175     Түүх соёлын дурсгалт зүйлс 0 0 0
180       Хуримтлагдсан элэгдэл 0 0 0
185     Номын фонд 6366260 0 6366260
190       Хуримтлагдсан элэгдэл 0 0 0
195     Бусад үндсэн хөрөнгө 19342782970 0 20025517772
200       Хуримтлагдсан элэгдэл -11459578930 0 -12171781004
205     Дуусаагүй барилга, байгууламж 0 0 0
210 Биет бус хөрөнгө 7344062.38 0 5968125.01
215     Програм хангамж 47727145 0 48783145
220       Хуримтлагдсан элэгдэл -40383082.62 0 -42815019.99
225     Бусад 0 0 0
230       Хуримтлагдсан элэгдэл 0 0 0
235 БУСАД ХӨРӨНГӨ 0 0 0
238 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 0 0 0
240    ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 16786310625 0 19623225631
245        НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН 17052319334 0 20286895077
250 Богино хугацаат өр төлбөр 0 0 0
255 Өглөг 36267463 0 28704778.48
260     Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг 0 0 0
265     Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг 0 0 0
270     Татаас, санхүүжилтийн өглөг 0 0 0
275     Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг 0 0 0
280     Зээлийн хүүгийн өглөг 0 0 0
285     Бусад өглөг 36267463 0 28704778.48
290 Урьдчилж орсон орлого 0 0 0
295     Урьдчилгаа-Төсвийн татаас 0 0 0
300     Бусад урьдчилж орсон орлого 0 0 0
305    БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 36267463 0 28704778.48
310     Урт хугацаат зээл 0 0 0
315    УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 0 0 0
320       НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН 36267463 0 28704778.48
345 ЭЗНИЙ ӨМЧ 0 0 0
350     Засгийн газрын хувь оролцоо 14725674217 0 14713696468
360     Хуримтлагдсан үр дүн -7856069550 0 -4601953373
365         Өмнөх үеийн үр дүн -7856069550 0 -7856069550
370         Тайлант үеийн үр дүн 0 0 3254116177
375      Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 10146447203 0 10146447203
380   ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 17016051871 0 20258190298
385 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 17052319334 0 20286895077
       
       
ДАРГА                             С.МӨНХЧУЛУУН
         
НЯГТЛАН БОДОГЧ                             В.ЯНЖИНДУЛАМ

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын үр дүнгийн тайлан

Д/Д Үзүүлэлт Өссөн - гүйцэтгэл Өмнөх он
5         ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО 0 0
10 ТАТААС, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 0 0
15   Улсын төсвөөс 0 0
20     Урсгал 0 0
25     Хөрөнгийн 0 0
30     Орон нутгийн төсвөөс 3043440600 2992022200
35     Бусад төсөвт байгууллагаас 4519850739 7292860
40     Нийгмийн даатгалын сангаас 0 0
45     Бусад тусгай зориулалтын сангаас 0 0
50     Тусламжийн орлого 0 0
55 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО 0 0
60     Өмчийн орлого 20000000 1205532728
65     Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого 23865330 108169412.4
70     Торгууль, төлбөрийн орлого 0 0
75         ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I) 7607156669 4313017200
80            ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 0 0
85 АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ 0 0
95   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1456817722 1256936502
100     Цалин 1230566322 1137171102
105     Цалингийн тусгай нэмэгдлүүд 226251400 119765400
110   Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 156276744.8 134985582
115     Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 127773966.5 110254548.4
120     Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 28502778.36 24731033.59
125 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ 0 0
130   Тогтмол зардал 153663708.4 123016651.2
135     Гэрэл цахилгааны зардал 33771160.71 31633377.96
140     Түлш, халаалтын зардал 101636117.4 76018813.85
145     Цэвэр, бохир усны зардал 18256430.29 15364459.43
150   Үйл ажиллагааны зардал 0 0
155     Хоол 0 0
160     Эм 0 0
165   Бусад бараа үйлчилгээний зардал 2486997271 1726581890
170     Бичиг хэргийн материал 41781722.95 23633863.04
175     Тээвэр, шатахууны зардал 29000650 22044086
180     Шуудан холбооны зардал 33590832.67 37240473.8
185     Дотоод томилолтын зардал 955000 0
190     Гадаад томилолтын зардал 19632127 22106032
195     Ном, хэвлэлийн зардал 351400 1146260
200     Хичээл, сургалт үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 0 0
205     Сургалт семинарын зардал 0 0
210     Эрдэм шинжилгээний ажлын зардал 0 0
215     Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 1728649.38 0
220     Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худ.авах зардал 713532.38 0
225     Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд зардал 75522093.23 66725064
230     Харуул, хамгаалалтын зардал 820000 0
235     Банкны үйлчилгээний хураамж 0 0
240     Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлч.төлбөр 522529012.5 276471580
245     Маягт хэвлүүлэх зардал 0 0
250     Урсгал засварын зардал 9793425 122375021
255     Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал 0 0
260     Гадаадын зочны зардал 2528438 8253024
265     Бусад зардал 17714171.66 0
270     Байрны түрээсийн зардал 7435700 0
275     Хорлбооны суваг ашигласны зардал 0 0
280     Элэгдлийн зардал 1629665144 942588893.4
285     Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 8680768 1310000
290     Гарсан зардлаа дансны нэгдсэн жагсаалтаас авах 0 0
295     Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар 0 0
299     Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 0 0
300     Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 35513094 202687593
301      Төсвийн урамшуулал 16888900 0
305     Бусад 32152610 0
310     Капиталжаагүй хөрөнгө оруулалтын зардал 0 0
315     Гарсан зардлаа дансны нэгдсэн жагсаалтаас авах 0 0
320    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II) 4253755447 3241520626
325    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I)-(II) 3353401223 1071496575
330 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО 0 0
335     Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз (бодит) 0 0
340     Үндсэн хөрөнгө худалдсаны олз 0 3290000
345     ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV) 0 3290000
350 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ 0 0
355     Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн гарз (бодит) 0 0
360     Хөрөнгө худалдсаны гарз 99285045.97 0
365     ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V) 99285045.97 0
370     ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН 3254116177 1074786575

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын мөнгөн гүйлгээний тайлан

Д/Д Үзүүлэлт Өссөн - гүйцэтгэл Өмнөх он
10 ТАТААС, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 3201703236 3102144924
15   Улсын төсвөөс 0 0
20     Урсгал 140684000 89684000
25     Хөрөнгийн 0 0
30     Орон нутгийн төсвөөс 3043440600 3000822200
35     Бусад төсөвт байгууллагаас 0 0
40     Нийгмийн даатгалын сангаас 17578636 11638724.41
45     Бусад тусгай зориулалтын сангаас 0 0
50     Тусламжийн орлого 0 0
55 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО 23865330 8245780
60     Өмчийн орлого 0 0
65     Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого 0 0
70     Торгууль, төлбөрийн орлого 0 0
72     Бусад орлого 23865330 8245780
75         ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I) 3225568566 3110390704
85     АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ 1630603962 1391922084
95   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1456773722 1260276640
100     Цалин 1020522739 892101958.1
101     Унаа хоол 196263966.5 0
105     Цалингийн тусгай нэмэгдлүүд 231992848.9 368174682.2
106      Гэрээт ажлын цалин 7994168.03 0
110   Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 173830239.7 131645444
115     Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл 173830239.7 131645444
120     Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 0 0
125 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1219977394 1096030807
130   Тогтмол зардал 153852106.4 119971566.2
135     Гэрэл цахилгааны зардал 39377928.71 30696992.96
140     Түлш, халаалтын зардал 97156117.39 73566313.85
145     Цэвэр, бохир усны зардал 17318060.29 15708259.43
150   Үйл ажиллагааны зардал 0 0
155     Хоол 0 0
160     Эм 0 0
165   Бусад бараа үйлчилгээний зардал 1066125288 976059240.8
170     Бичиг хэргийн материал 27595008 21924825
175     Тээвэр, шатахууны зардал 28870860 21199694
180     Шуудан холбооны зардал 34885592.67 37240473.8
185     Дотоод томилолтын зардал 1157000 0
190     Гадаад томилолтын зардал 19632127 22106032
195     Ном, хэвлэлийн зардал 351400 1355260
200     Хичээл, сургалт үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 0 0
205     Сургалт семинарын зардал 0 0
210     Эрдэм шинжилгээний ажлын зардал 0 0
215     Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал 52437285 102947086
216    Бага үнэтэй,түргэн элэгдэх,ахуйн эд зүйлс 4734900 0
217     Тавилга 9476300 0
218      Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 0 0
220     Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худ.авах зардал 660000 2335000
225     Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд 88146255.23 86973072
230     Харуул, хамгаалалтын зардал 820000 2140000
235     Банкны үйлчилгээний хураамж 0 0
240     Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлч.төлбөр 529479315.9 298208927
241     Даатгалын үйлчилгээ 660000 0
242     Мэдээлэл сурталчилгааны зардал 0 0
243      Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 0 0
244      Тээврийн хэрэгслийн татвар 0 0
245      Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,бэлтгэх 0 0
246      Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 0 0
247      Улс орноо гадаада сурталчлах 0 0
248      Холбооны суваг ашигласны төлбөр 0 0
250     Урсгал засварын зардал 164019734 168688254
255     Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал 0 0
260     Гадаадын зочны зардал 2528438 8253024
261     Газрын төлбөр 1778268 0
265     Бусад зардал 0 0
270     Байрны түрээсийн зардал 7435700 0
275     Холбооны суваг ашигласны зардал 0 0
285     Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 0 0
290     Гарсан зардлаа дансны нэгдсэн жагсаалтаас авах 0 0
291     Төвлөрүүлэн шилжүүлэх 0 0
292     Урьд оны өр 0 0
293     Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас санхүүжих 0 0
294     Урьд оны хэмнэгдсэн төсөв 0 0
295     Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар 0 0
296      Төсвийн урамшуулал 16888900 0
298      Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчи 0 0
299      Тэтгэвэрт гарсан хүмүүсийн тэтгэмж 30181764 0
300     Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 37483940 202687593
301      Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 0 0
302     Ой тэмдэглэх тэмдэглэх 0 0
303      Орон байраар хангах,орон сууцны дэмжлэг 0 0
304      Эмчилгээний төлбөр 0 0
305     Бусад 6902500 0
320    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (II) 2850581356 2487952891
325 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ(III)=(I)-(II) 374987209.7 622437813.1
330 Хөрөнгийн орлого 0 0
335    Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого 0 3290000
340     Бусад хөрөнгө борлуулсны орлого 0 0
345   ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV) 0 3290000
350     Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах зардал 0 0
355     Хөрөнгийн бусад зардал 0 0
360     Гарсан зардлаа дансны нэгдсэн жагсаалтаас авах 0 0
365  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (V) 0 0
370 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ(4)=(4)-(V) 0 3290000
375 САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 0 0
380     Авсан зээл 0 0
385     Төлсөн зээл 0 0
390 САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ ДҮН(8) 0 0
395 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (IX)=(VII)+(VIII) 374987209.7 625727813.1
400 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 36480713 42353107.72
405 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 431467922.7 668080920.9

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Д/Д Үзүүлэлт ЗГ-ын сан ОН-ын сан Хур-н ашиг Дахин үнэлгээ
1 2012 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл 14725674217 13582548497 -11289572923 10146447203
2     Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт 0 0 0 0
3     Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл 0 0 0 0
4     Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт 0 0 0 0
5     Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт 0 0 0 0
6     Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз 0 0 0 0
7     Тайлант үеийн үр дүн 0 3433503373 3433503373 0
8 2013 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл 14725674217 17016051871 -7856069550 10146447203
9     Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт -11977749.05 -11977749.05 0 0
10     Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл 0 0 0 0
11     Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт 0 0 0 0
12     Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт 0 0 0 0
13     Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз 0 0 0 0
14     Тайлант үеийн үр дүн 0 3254116177 3254116177 0
15 2014 оны 9 -р сарын 30-ээр үлдэгдэл 14713696468 20258190298 -4601953373 10146447203

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын авлагын тодруулга

Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл Мал амьтад Нөөцийн материал Дүн
Байгууллагаас авах авлага 0 265696787 254890929 10805858 0 0 531393574
Нийгмийн даатгалаас авах авлага 3193567.27 14832526 18026093.27 0 0 0 36052186.54
Урьд.Тооц-Цалингийн урьдчилгаа 0 476203000 476203000 0 0 0

952406000

ЗДТГ-н 2014 оны 3-р улиралын өглөгийн тодруулга

Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Нэмэгдсэн Хасагдсан Эцсийн үлдэгдэл Мал амьтад Нөөцийн материал Дүн
ХАОАТ-ын өглөг 0 154774920 154774920 0 0 0 309549839.9
Байгууллагад төлөх өглөг 36267463 47181080.09 56809035.09 26639508 0 0 166897086.2
ЭМД, НДШ-ийн өглөг 0 351320591.4 349255320.9 2065270.48 0 0 702641182.8
Халаалт дулааны өглөг 0 92027117.39 92027117.39 0 0 0 184054234.8
Цэвэр бохир усны өглөг 0 17318060.29 17318060.29 0 0 0 34636120.58
Цалингийн өглөг 0 1495246621 1495246621 0 0 0 2990493241
Цахилгааны өглөг 0 31509389.71 31509389.71 0 0 0 63018779.42
ҮЭ-ийн татварын өр 0 13977536.87 13977536.87 0 0 0 27955073.74
Тээвэр шатахууны өглөг 0 10870120 10870120 0 0 0 21740240
Шуудан холбооны өглөг 0 21516396.67 21516396.67 0 0 0 43032793.34
  36267463 2235741833 2243304518 28704778.48 0 0 4544018592