СХД-ИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн 2015 оны эхний 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тухай танилцуулга

2015 ОНЫ 3-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 
2015 оны  3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  Та энд дарж  үзнэ үү.

НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ 3-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА 

Нэг. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийн талаар

2015 оны эхний 1-р улирлын  төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөөр 3291029,9мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 3501531,2 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 106,4хувиар биелүүлсэн дүнтэй байна. / Хүснэгтийг хавсаргав./ Үүнд:

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН АЛБАН ШААРДЛАГА

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /3 САР/

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР/

АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 2-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 
2015 оны  2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  Та энд дарж  үзнэ үү.