АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 2-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 
2015 оны  2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  Та энд дарж  үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /2 САР/

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 2 ДУГААР САР/

2015 оны  2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  Та энд дарж  үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ /1 САР/

Та энд дарж үзнэ үү.

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ / 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР/

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГТ 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ