Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он  9дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж  /2016 он 10  дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он  9дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  8 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 9 дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  9 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 7 дугаар сар/