Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

 Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он  9дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж  /2016 он 10  дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он  9дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "А" тушаал /2016 он 8 дугаар сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  8 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын "Б" тушаал /2016 он 9 дүгээр сар/

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамжаар  9 дугаар сард гүйлгээ хийгдсэн байдал: