МОНГОЛ УЛС ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар
тогтоолын хавсралт

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ

АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ