1. Төрийн албаны тухай хууль

2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын  тухай хууль

3. Төсвийн тухай хууль

4. Хөдөлмөрийн  тухай хууль

 

5. Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол

6. Засгийн газрын холбогдох тогтоол

7. www.csc.gov.mn

8. www.legalinfo.mn