Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 7,20 дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн захиргааны албан тушаал нь дор дурдсан зэрэг дэвтэй байна.

Зэрэг дэвийг төрийн албанд нийт ажилласан буюу тухайн албан тушаалын ангилалд ажилласан хугацааг харгалзан олгоно.

 

 

 

Албан тушаалын ангилал

Албан тушаалын зэрэг дэв

Ажилласан нийт хугацаа жилээр

 

Нэмэгдэлийн хувь

Төрийн албанд

Тухайн албан тушаалд

Тэргүүн түшмэл

ТЗ-12-13

Тэргүүн зэрэг

Дэд зэрэг

Гутгаар зэрэг

Дөтгөөр зэрэг

35

33

32

30

12 жилээс доошгүй

Нэг жилээс доошгүй

Эрхэлсэн түшмэл

ТЗ-10-11

Тэргүүн зэрэг

Дэд зэрэг

Гутгаар зэрэг

Дөтгөөр зэрэг

30

28

27

25

10 жилээс доошгүй

Нэг жилээс доошгүй

Ахлах түшмэл

ТЗ-7-9

Тэргүүн зэрэг

Дэд зэрэг

Гутгаар зэрэг

Дөтгөөр зэрэг

25

23

22

20

7 жилээс доошгүй

Нэг жилээс доошгүй

Дэс түшмэл

ТЗ-4-6

Тэргүүн зэрэг

Дэд зэрэг

Гутгаар зэрэг

Дөтгөөр зэрэг

20

18

17

15

5 жилээс доошгүй

Нэг жилээс доошгүй

Туслах түшмэл

ТЗ-1-3

Тэргүүн зэрэг

Дэд зэрэг

Гутгаар зэрэг

Дөтгөөр зэрэг

15

13

12

10

3 жилээс доошгүй

Нэг жилээс доошгүй