ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЖАГСААЛТ