НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2011 оны 11 сарын 09 өдөр

Дугаар 7/64

Улаанбаатар хот

Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэпк, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын "д" Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгндийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

Нэг. "Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай" хуульд заасан хязгаарын хүрээнд зарим нэр төрлийн улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг хавсралтаар тогтоож, баталсугай.

Хоёр. Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, тэмдэгтийн хураамжийн тогтоосон хувь хэмжээг нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд мөрдүүлж, хэрэпкилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /Г.Мөнхбаяр/-д үүрэг болгосугай.

Гурав. Тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны 29 дүгээр тогтоол, 2005 оны 147 дугаар тогтоол, 2011 оны 116 дугаар тоггоолыг тус тус хүчингүй болгосугай.

 

                              ДАРГА                                   Т.БИЛЭГТ

Улсын тэмдэгтийн хураамжын хэмжээ

 

Тэмдэгтийн хураамжын нэр төрөл

                           

 

Төлбөрийн

хэмжээ

/төгрөгөөр/

1

Агаарт бохирдуулах бодис гаргадаг, физикийн хортой нөлөөлөл үзүүлдэг үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

500000

2

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл

250000

3

Ус хэрэглэгчид газрын доорх ус ашиглалтын цооног өрөмдөх зөвшөөрөл

150000

4

Ус ашиглагчтай гэрээ байгуулж, 100 шоо метрээс бага ус ашиглуулах гэрчилгээ

шинээр олгох /жил түтам/

50000

сунгалт

30000

5

Усны барилга байгүуламж гэрээгээр эзэмших, ашиглах

эрх олгох, эрх сунгах

100000

6

Ан амьтныг эзэмших зөвшөөрөл

120000

7

Нэн ховор, ховор амьтныг судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, гоо зүйн зориулалтаар /ажиглаж судлах, тэмдэг тавих, зурах, зураг авах зэрэг хэлбэрээр/ амьтныг гэмтээлгүйгээр амьдрах орчныг нь алдагдуулал-гүйгээр ашиглах зөвшөөрөл

100000

8

Хөрс бүрдүүлэх, байгалийг ариутгах, ургамалд тоос хүртээх зэрэгт амьтны амьдралын үйл ажиллагааны хэрэгтэй чанарыг ашиглахдаа амьтанд гэмтэл учруулахгүйгээр гүйцэтгэх ба ийм хэлбэрээр амьтныг ашиглах зөвшөөрөл

20000

9

Ан амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдах иргэн, хуулийн этгээдэд байгаль хамгаалагч гарал үүслийн тодоохойлолт олгох

5000

10

Үйлдвэрийн зориулалтаар агнуурын ан амьтан агнах, барих гэрээ байгуулах

1000000

11

Ховор ургамлыг ахуйн болон судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөоөл олгох

килограмм тутамд

3000

12

Элбэг ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах зөвшөөоөл

килограмм түтамд

1500

13

Элбэг ургамлыг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, хуулийн этгээд түүж бэлтгэх

нойтон жингийн килограмм тутамд

10000

14

Ойн дагалт нөөцийг ашиглах эрхийн бичиг олгох

0-10 килограмм бол

2000

10 килограммаас дээш бол /10 кг-аас дээш кг тутамд/

100

 

 

 

 

 

 

15

Мал, түүний үржлийн чанар, ашиг шим, эрүүл мэнд болон малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд үзлэг, шинжилгээ хийж гарал үүсэл, чанарыг тодорхойлон гэрчилгээ олгох

2000

16

Рашаан ашиглах, савлах зөвшөөрөл олгох

320000

17

Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах

шинээр олгох

1000000

үндаа худалдах тусгай зөвшөөрөл

сунгалт

300000

18

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа

шинээр олгох

300000

худалдах түсгай зөвшөөрөл

сунгалт

100000

19

Спиртийн өндөр агуүламжтай сопүуруулах

шинээр олгох

1500000

ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл

сунгалт

500000

20

Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах

шинээр олгох

750000

ундаагаар уйлчлэх тусгай зөвшөөрөл

сунгалт

400000

21

Сүүдрэвчтэй үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх түсгай зөвшөөоөл

олголт бүрт

300000

22

Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөоөл

100000

 

 

6 м3 хүртэл

2500

23

Мод, модон түүхий эдийн гарал үүслийн

6-10 м3 хүртэл

4000

гэрчилгээ

10-20 м3 хүртэл

5000

 

 

20-60 м3 хуртэл

10000

 

 

8 м3 хүртэл

3500

24

Ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг

8-10м3 хүртэл

5000

олгох

10-20м3 хүртэл

8000

 

 

20-30м3 хүртэл

13000

 

 

0-10 м3

2500

25

Ойгоос түлээ бэлтгэх эрхийн бичиг олгох

10-20 м3

3000

 

 

20-30 м3

4000

 

 

0-10 куб метр бол

1500

26

Арчилгаа, цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн модонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгох

10 куб метрээс дээш бол /10 куб метрээс дээш куб мето тутаи/

150

 

Ойгоос бэлтгэсэн гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материалыг өөр аймаг, сум, хот, суурингийн хооронд тээвэрлэх, худалдах, мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ олгох

0-10 куб метр бол

2000

27

10 куб метрээс дээш бол /10 куб метрээс дээш куб мето түтам/

150