ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

 

  1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  2. Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс олгосон ажлын байрны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт, тодорхойлолт
  3. Харъяа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт нь:
  • Хогны төлбөр тооцоогүй
  • Хог хаягдлын гэрээ байгуулсан тухай
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага орчны 50м талбайд тохижилт, цэвэрлэгээ хийсэн тухай дэмжин уламжилсан тодорхойлолт байна.

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ нь: тухайн байгуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаатай байна.

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС