Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.11.24

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2015.10.26

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2015.10.06

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2015.08.31

 

Tамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.08.24

 

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.07.29

 

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.07.06

 

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.06.12

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2015.05.21

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тамхин бүтээгдэхүүн (цаашид “тамхи” гэх)-ий үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч болон тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавихад энэхүү журмыг баримтална.

1.2. Тамхи үйлдвэрлэх, импортлох, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавихад Тамхины хяналтын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, НҮБ-ын Тамхины хяналтын суурь конвенци, түүнийг дагаж гарсан удирдамж, протоколыг удирдлага болгоно