Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.02.17

Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

11.1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

11.1.1. тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;

11.1.2. тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

11.1.3.тусгай зөвшөөрөл  хүсэгч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар /баримт бичгийг хүлээн авч байгаа эрх бүхий этгээд хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар үнэн зөв болох тухай

 

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.01.28

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.12.24

 ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.11.26

 

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2014.09.04

Журам батлах тухай

2014 оны 01-р сарын 17-ны өдөр                           №07

Журам батлах тухай

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 2а/4140 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

Эрх зүйн үндэслэл:

            Монгол улсын “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-ийн 4.7, 4.8 дахь

заалт, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 14.1.4, 5.5.38  13.13.3 дүгээр заалт, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 35 дугаар зүйлийн 35.2, 35.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 71 дүгээр тогтоолын 2.5, 3.2, 3.6 заалт, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 198-р тогтоолын 1.4 заалт, НИТХ- ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63-р тогтоол:

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.08.08

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.07.02