Эрх зүйн үндэслэл:

            Монгол улсын “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-ийн 4.7, 4.8 дахь

заалт, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 14.1.4, 5.5.38  13.13.3 дүгээр заалт, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 35 дугаар зүйлийн 35.2, 35.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 71 дүгээр тогтоолын 2.5, 3.2, 3.6 заалт, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 198-р тогтоолын 1.4 заалт, НИТХ- ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63-р тогтоол:

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.08.08

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.07.02

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.06.12

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.04.15

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.03.14

СПИРТИЙН ӨНДӨР АГУУЛАМЖТАЙ БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАСАН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2014.02.10

  2013.05.29/218 , 2013.07.17/301,  2013.09.04/350,  2013.10.21/423,  2013.11.29/462,    2013.12.23/492 тоот захирамжуудаар тус тус тамхины тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны газруудын нэрсийн жагсаалт

Та энд дарж үзнэ үү.

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 

 

  1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  2. Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс олгосон ажлын байрны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт, тодорхойлолт
  3. Харъяа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт нь: