2014.10.20

Нэг:   Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн мэдээлэл гаргах программын сургалтанд хороодын нийгмийн ажилтнуудыг хамруулж, гардан ажиллуулах.

Хоёр:  Тулгамдсан асуудлуудыг, үүрэг даалгаврын биелэлтийн хамт шуурхай зөвлөгөөний өмнөх баасан гарагт ирүүлсэн байх

Гурав:   Засаг дарга нар  шуурхай зөвлөгөөнд тогтсон хуваарийн дагуу 14.00 цагт ирж оролцож байх

 

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС