Товч агуулга

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/333 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, тендер зарлах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах ажлыг 05 дугаар сарын 15-ны дотор дуусгаж, 05 дугаар сарын 01-ны дотор хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэх

ТГХШХ

ХААА

2

Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн явцыг нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулах.

ТГХШХ

ХААА

3

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/348 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах, Ариутгалын байгууламжийн зургийн ажлыг хурдан дуусгах.

ХХҮХ

4

Малын зах, мах боловсруулах үйлдвэрийн асуудлуудыг шуурхай шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.

ХХҮХ

5

Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд энэ онд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа олон нийтэд, нээлттэй ил тод мэдээлэх, сурталчлах ажлуудыг зохион байгуулах.

Бүх байгууллагууд

6

Гал түймрийн осол, аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах

Бүх байгууллагууд,

ОБХ